Algemene verkoopsvoorwaarden

Versie: 2
Artikel 1 – Diensten

1.1.    Qarad b.v.b.a / Qarad EC-REP b.v.b.a / Qarad B.V. (“Qarad”) zal de klant (de “Klant”) diensten (“Diensten”) aanbieden zoals wordt beschreven in het contract, contractvoorstel en/of overzicht van de werkzaamheden aan welke deze algemene verkoopsvoorwaarden worden toegevoegd. Deze documenten en hun bijlagen vormen de complete overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen beide partijen. De diensten kunnen advies en aanbevelingen bevatten, maar alle beslissingen in verband met implementatie van dit advies en deze aanbevelingen, blijven de verantwoordelijkheid van, en worden gemaakt door, de Klant.

1.2.    De Overeenkomst is tussen de Klant en Qarad. Qarad mag onder deze Overeenkomst echter wel Diensten uitbesteden aan een andere partij die samenwerkt met Qarad (gezamelijk “Onderaannemers”). De Klant’s verbintenis is enkel met Qarad, als de entiteit die zich ertoe verbindt de Diensten te leveren.

Artikel 2 – Tarieven en facturatie

2.1.    Qarad’s facturen of tarieven zijn verplicht en betaalbaar door de Klant binnen tien (10) kalenderdagen na de facturatiedatum. Voor facturen waarvoor de betaling niet werd ontvangen binnen tien (10) kalenderdagen na de facturatiedatum, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande waarschuwing, een conventionele maandelijkse rente verschuldigd van 1% van alle openstaande betalingen vanaf de vervaldatum. Daarenboven zal het verschuldigde bedrag, zonder voorafgaande waarschuwing, worden verhoogd met 10% of met een minimum van €50, om het verlies van de voordelen omwille van de laattijdige betaling te compenseren. Zonder de andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, zal Qarad het recht hebben de Diensten uit te stellen of volledig of deels te beëindigen als de btealing niet binnen de tien (10) kalenderdagen na de facturatiedatum is ontvangen. De Klant zal verantwoordelijk zijn voor alle taksen, zoals BTW, die worden geheven of in verband staan met de Diensten, met uitzondering van Qarad’s inkomsten- en onroerendgoed belastingen.

2.2.    Reiskosten en reistijd zijn inbegrepen voor opdrachten in België, op voorwaarde dat ze minimum 4 uur betaald werk met zich meebrengen. Reiskosten voor buitenlandse reizen zullen worden aangerekend aan de Klant tegen kostprijs, indien dit vooraf wordt betaald, of tegen kostprijs +10% als het nadien wordt betaald. Reistijd wordt aangerekend aan de helft van de standaard consulting tarieven, maar met een maximum van het equivalent van 8 uur per dag. Andere uitgaven zullen worden aangerekend aan de Klant aan de tegen kostprijs als ze significant worden geacht door Qarad.

2.3.    Klachten met betrekking tot de geleverde diensten of producten of over facturen moeten naar Qarad worden gestuurd via een aangetekende brief uiterlijk acht (8) kalenderdagen na levering of na ontvangst van de factuur.

Artikel 3 – Confidentialiteit

3.1.    In de mate dat, met betrekking op de Overeenkomst, een partij in bezit komt van informatie  die eigendom is van de andere partij of die confidentiële informatie bezit van de andere partij (“Confidentiële Informatie”), verbindt elke partij zich ertoe deze Confidentiële Informatie uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden van de Overeenkomst en zullen ze de Confidentiële Informatie niet bekendmaken aan derde partijen zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve wanneer dit wettelijk verboden is.

3.2.    De Klant geeft Qarad hierbij de toestemming zulke Confidentiële Informatie bekend te maken aan eventuele Onderaannemmers, of aan haar juridische adviseurs, auditors en verzekeraars of anderen als dit noodzakelijk zou zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 – Persoonlijke gegevens

4.1.    Alle persoonlijke gegevens die worden behandeld als onderdeel van de Diensten aan de Klant zijn onderhevig aan onze Privacyverklaring.

Artikel 5 – Electronische overdracht van gegevens

5.1.    Tijdens de uitvoering van de Diensten, mogen de partijen electronisch communiceren. Het is echter niet mogelijk te garanderen dat de elektronische gegevensoverdracht volledig veilig, virusvrij of foutloos is, en daarom kunnen zo’n overdrachten onderschept, gemanipuleerd, verloren, vernietigd, vertraagd of onbruikbaar gemaakt worden. De partijen erkennen hierbij dat geen enkel systeem of procedure deze risico’s volledig kunnen wegwerken. De partijen bevestigen hierbij dat ze deze risico’s accepteren, het gebruik van electronische communcatie goedkeuren en ze gaan ermee akkoord om alle beschikbare, geschikte middelen te gebruiken om de meer algemeen bekende virussen te detecteren alvorens de electronische informatie te versturen.

Artikel 6 – Beperking van aansprakelijkheid

6.1.    De Overeenkomst is voor een dienstenverlening. Qarad garandeert dat het de Diensten ter goeder trouw zal uitvoeren. Qarad verwerpt alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, garanties van verhandelbaarheid of verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

6.2.    In geen geval zal Qarad, haar onderaannemers noch iemand van het personeel noch vertegenwoordigers, aansprakelijk zijn ten aanzien van de Klant, ongeacht of deze in contract, statuut, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet bepert tot nalatigheid) of anders voor i) verlies of geleden schade door de ander als gevolg van claims van derden, of ii) incidentele, speciale, bijkomende, indirecte, bestraffende of immateriële gevolgschade of indirect verlies, schade of kosten geleden door de ander zoals, maar niet beperkt tot, verlies van winst, goodwill, gegevens, zakelijke kansen of verwachte besparing (al dan niet geacht een directe claim te vormen of niet).

Artikel 7 – Wijzigingen

7.1.    Elke wijziging van de Overeenkomst zal niet geldig zijn tenzij schriftelijk overeenkomen en gehandtekend door beide partijen. Totdat een wijziging schriftelijk overeengekomen wordt, zal elke partij blijven handelen in overeenstemming met de laatst overeengekomen versie van de Overeenkomst.

Artikel 8 – Marketing materiaal

8.1.    Geen van de partijen mag de handelsmerken, dienstmerken, logo’s en/of huisstijl van de andere gebruiken in extern publiciteitsmateriaal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander, die niet zonder reden mag worden geweigerd.

Artikel 9 – Non-exclusiviteit

9.1.    De Overeenkomst belet of beperkt op geen enkele manier: (i) het recht van Qarad en haar personeel, vertegenwoordigers en onderaannemers om advies of andere diensten van welke aard dan ook te verlenen aan eender welk individu of entiteit, aangezien enkel Qarad kan bepalen wat ze geschikt achten, of; (ii) het ontwikkelen van materialen voor zichzelf of anderen die concurrerend  zijn met diegene geproduceerd als resultaat van de aangeboden Diensten, ongeacht hun gelijkenis met de werk producten.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Merk op: het toepasselijk recht en de bevoegde jurisdictie verschilt voor de diverse Qarad entiteiten. De eerste paragraaf is van toepassing op Qarad b.v.b.a. en Qarad EC-REP b.v.b.a. en de tweede paragraaf is van toepassing op Qarad B.V.

  • Voor Qarad b.v.b.a. en Qarad EC-REP b.v.b.a.
    10.1.    De Overeenkomst en alle zaken met betrekking tot de opdracht, hetzij in contract, statuut, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid) of andere, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving (zonder gevolg te geven aan de keuze van de rechtsbeginselen daarvan) en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.
  • Voor Qarad B.V.
    10.1.    De Overeenkomst en alle zaken met betrekking tot de opdracht, hetzij in contract, statuut, onrechtmatige daad (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid) of andere, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving (zonder gevolg te geven aan de keuze van de rechtsbeginselen daarvan) en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

QARAD BV

ISO Certified
ISO 13485 and ISO 27001

Quicklinks

Website by Contents by Qarad Terms and conditions  Privacy policy  Cookie policy 
Close

Attention!

This website uses cookies to enhance your surfing experience.
Certain webfunctions rely on the usage of these cookies.
If you want more information regarding our cookie policy, you may visit this link.